05.12.2013r. - Przygotowanie i realizacja inwestycji celu publicznego - roboty budowlane z wykorzystaniem warunków kontraktowych FIDIC

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorgnizowała w dniu 05.12.2013r. szkolenie na temat „Przygotowanie i realizacja inwestycji celu publicznego - roboty budowlane z wykorzystaniem warunków kontraktowych FIDIC, podczas którego omawiana była m. in. następująca problematyka:

  1. ogólne zasady realizacji przesięwzięć według procedur FIDIC (strony i osoby kontraktu, prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawcy w realizacji przedsięwzięcia, inżynier kontraktu - pozycja i sposób funkcjonowania, wpólpraca i zespołowe działanie zamawiającego, wykonawcy i inżyniera w ramach kontraktu),
  2. zasady tworzenia warunków kontraktowych FIDIC w tym m.in. przegląd dokumentów kontraktu,
  3. uwarunkowania i praktyczne stosowanie klauzul FIDIC (procedury i finansowanie, płatność i fakturowanie, gwarancje i ubezpieczenia, odpowiedzialność stron kontraktu, dopuszczalność zmian, roboty dodatkowe uzupełniające, zamienne i zaniechane, zmiany i korekty kontraktu, świadectwa płatności, roszczenia),
  4. umowy na roboty budowlane, a polskie prawo (zgodność zasad i procedur z polskim prawem budowlanym, cywilnym oraz prawem zamówień publicznych).                                                                                                   

     Szkolenie poprowadził Pan dr Janusz Rybka - członek SIDIR (FIDIC), konsultant FIDIC - specjalista w przygotowaniu i realizacji inwetycji oraz Danuta Rybka - członek SIDIR (FIDIC) - specjalista w realizacji procedur FIDIC.