08.09.2016r. - Wpływ nowelizacji Prawa zamówień publicznych na udzielanie zamówień sektorowych

    Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”, zorganizowała w dniu 08.09.2016r. szkolenie na temat „Wpływ nowelizacji Prawa zamówień publicznych na udzielanie zamówień sektorowych ”, podczas którego omawiana była m. in. następująca problematyka:

1.    Nowe definicje legalne (środki komunikacji elektronicznej, zamówienie sektorowe) oraz ich wpływ na udzielanie zamówień sektorowych. 
2.    Zamówienia sektorowe w świetle nowelizacji Pzp:

 • działalność sektorowa,
 • nowe wyłączenia,
 •  zmiany w rejestrze kwalifikowanych wykonawców,
 • okresowe ogłoszenia informacyjne o zamówieniu sektorowym,
 • partnerstwo innowacyjne,
 • dialog konkurencyjny jako tryb udzielania zamówienia sektorowego,
 • zamówienia z wolnej ręki,
 • umowy ramowe w zamówieniach sektorowych.

3.    JEDZ - jednolity europejski dokument zamówienia jako wstępne oświadczenie:

 • zasady przedstawiania,
 • wypełniania,
 • weryfikowania,
 • JEDZ dla podwykonawców oraz członków konsorcjum.

4.    Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę przy usługach oraz robotach budowlanych.
5.    Nowe zasady agregowania zamówień publicznych:

 • udzielanie zamówień na usługi mieszane (dostawy, usługi, roboty budowlane),
 • udzielanie zamówień przez różnych zamawiających (sektorowych i klasycznych),
 • udzielania zamówień podlegających różnym reżimom prawnym.

6.    Ustalanie wartości szacunkowej zamówienia:

 • nowe zasady ustalania wartości zamówienia, w szczególności na: usługi ubezpieczeniowe, projektowe, partnerstwo innowacyjne, usługi powtarzające się okresowe.

7.    Zasady opisywania przedmiotu zamówienia  po nowelizacji:

 • żądania właściwego oznakowania,
 • odesłania do funkcjonalności.

8.    Nowe zasady dotyczące ustalania warunków uczestnictwa w zakresie zdolności finansowej i ekonomicznej:

 • nowe zasady określania warunków uczestnictwa w zamówieniach sektorowych,
 • nowe zasady weryfikowania wykonawców,
 • zasady przedstawiania dokumentów.

9.    Zmiana przesłanek wykluczenia z prowadzonego postępowania:

 • przesłanki fakultatywne,
 • przesłanki obligatoryjne,
 • zasady weryfikacji,
 • dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

10.    Elektroniczne procedury udzielania zamówień publicznych:

 • zasady udzielania zamówień,
 • sposób porozumiewania się,  
 • aukcja elektroniczna,
 • dynamiczny system zakupów.

11.    Forma ofert:

 • katalogi elektroniczne,
 • wyłączenie elektronicznych ofert.

12.    Odformalizowanie procedur udzielania zamówień publicznych:

 • zmiany w zakresie wadium,
 • zasady liczenia terminów.

13.    Udzielanie zamówień publicznych na usługi społeczne oraz inne usługi.
14.    Kryteria oceny ofert:

 • cena poniżej 60%,
 • cykl życia produktu (zasady ustalania, opisywania kryteriów),
 • kryteria dotyczące właściwości osób wyznaczonych do realizacji zamówienia,
 • inne dopuszczalne kryteria oceny ofert.

15.    Nowe przesłanki odrzucenia ofert. 
16.    Zmiany w zamówieniach z wolnej ręki (zamówienia uzupełniające, zamówienie in house).
17.    Zamówienia zastrzeżone a zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 
18.    Zmiany w zakresie udzielania zamówień na dostawy, usługi oraz roboty budowlane. 
19.    Zmiany w środkach ochrony prawnej. 
20.    Umowy w zamówieniach publicznych:

 • istotne zmiany umowy,
 • dopuszczalne zmiany umowy,
 • zasady liczenia wartości zmian w umowach,
 • zasady wprowadzania zmian do umowy,
 • wypowiadanie umów.

21.    Inne problemy poruszone przez uczestników.

    Szkolenie poprowadziła mec. Kinga Ławniczak, radca prawny prowadzący kancelarię w Poznaniu, praktyk specjalizujący się w zamówieniach publicznych od 1996r., szkoleniowiec, prowadzi zajęcia na podyplomowych studiach z zakresu zamówień publicznych na Politechnice Poznańskiej, posiada duże doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych przez podmioty działające w branży sektorowej,  na co dzień współpracuje z wieloma jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwami wodociągowo - kanalizacyjnymi, ciepłowniczymi, zakładami energetycznymi, spółkami gazowniczymi, PKP, uczelniami wyższymi, placówkami naukowo – badawczymi itp.