11.01.2017r. - Ustawa z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”, zorganizowała w dniu 11.01.2017r. szkolenie na temat „Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami”, podczas którego omawiana była m. in. następująca problematyka:

 

1. Informacje ogóle

 • Zakres podmioowy Ustawy.
 • Wpływ wejścia w życie Ustawy na obowiązywanie ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi w stosunku do spółek komunalnych.
 • Termin wprowadzenia zmian wynikających z Ustawy.
 • Sposób wprowadzenia zmian wynikających z Ustawy – niezbędne działania podmiotów reprezentujących gminę w spółce oraz obligatoryjne uchwały poszczególnych organów spółki  wraz ze wskazaniem elementów przedmiotowych uchwał.

2. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółek komunalnych oraz nowe zasady nawiązywania stosunku prawnego z członkami organów zarządzających spółek

 • Nowe zasady kształtowania wynagrodzeń organów nadzorczych spółek.
 • Nowe zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów zarządzających spółkami, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych składników wynagrodzenia członków zarządu oraz zasady ich przyznawania.
 • Porównanie zasad wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej obowiązujących zgodnie z Ustawą do zasad wynagradzania obowiązujących na podstawie ustawy  z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
 • Nowe zasady nawiązywania stosunku prawnego z osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających spółek (kontrakt menadżerski).
 • Kompetencje rady nadzorczej do podpisywania umów z członkami zarządu.
 • Konsekwencje zawarcia i realizacji kontraktów menadżerskich (różnice w stosunku do umowy o pracę, w tym zasady opłacania podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, możliwość wykonywania kontraktu w ramach prowadzenia działalności gospodarczej).

 

3. Wpływ wejścia w życie Ustawy na sposób wykonywania i trwałość dotychczasowych umów zawartych z członkami zarządów spółek.

 • Wpływ wejścia w życie ustawy na dotychczas nawiązane stosunki pracy lub umowy cywilnoprawne zawarte z członkami zarządu.
 • Wpływ wejścia w życie ustawy na możliwość wypłacenia nagrody rocznej dla członków zarządu za rok 2016.
 • Wpływ wejścia w życie nowej ustawy na umowę spółki oraz dotychczas obowiązujące regulacje wewnętrzne określające zasady wynagrodzeń członków zarządu oraz na zarządzenia wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) określające zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej.
 • Wpływ wejścia w życie ustawy na umowy, których przedmiotem jest używanie samochodów służbowych do celów prywatnych lub inne zasady obowiązujące w spółce dotyczące korzystania przez członków zarządu ze składników majątkowych spółki (np. telefonów komórkowych).
 • Możliwość zmiany dotychczasowych stosunków pracy w okresie „przejściowym” to jest pomiędzy dniem 9 września 2016r. a podjęciem uchwał o zasadach kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej i członków organu zarządzającego spółką.

4. Treść i zakres podstawowych dokumentów

 • uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki oraz uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego Spółki, o których mowa w art. 2 ust 2 pkt 1 ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
 • umowa o świadczenie usług zarządzania spółką.

 

            Szkolenie poprowadził mec. Łukasz Ciszewski, wspólnik i radca prawny Kancelarii Radców Prawnych „Jerzmanowski” w Poznaniu, od wielu lat współpracującej z podmiotami sektora komunalnego w Polsce.