14.12.2017r. - "Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków"

   Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zorganizowała w dn.14.12.2017r. szkoleniu n/t: „Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Program szkolenia obejmjmował poniższe zagadnienia:

1. nowe zasady zatwierdzenia taryf; nowe regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków – obowiązki gmin i przedsiębiorstw wod.-kan.,

2. opracowanie wniosku o zatwierdzenie taryf w okresie przejściowym,

3. procedura zatwierdzenia, odmowy zatwierdzenia i skrócenia czasu obowiązywania taryf; „Wody Polskie” jako regulator rynku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

a także:

  • geneza zmiany ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw,
  • obowiązki gmin i przedsiębiorstw wod.-kan. w zakresie nowych regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
  • „Wody Polskie” jako regulator rynku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; właściwość miejscowa, zadania, postępowanie przed organem regulacyjnym,
  • zakaz zmiany taryf na 2018 i 2019r. w związku z wejściem w życie prawa wodnego,
  • postępowanie w sprawie zatwierdzenie taryf na wodę i ścieki w okresie „przejściowym”, w tym elementy wniosku i procedura; udział organów gminy w nowym postępowaniu „taryfowym”,
  • rozstrzyganie sporów pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług,
  • postępowanie w sprawach z zakresu regulacji rynku wodociągowo-kanalizacyjnego przed SOKiK,
  • panel konsultacyjny.

     Szkolenie poprowadził Mirosław Krzyszczak, partner w kancelarii prawnej Krzyszczak & Wspólnicy Sp.k., wykładowca i trener, konsultant prawny Forum Wodociągów Polskich, wykładowca w m.in. Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem Komunalnym przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, autor komentarza do ustawy oraz wielu innych publikacji z zakresu regulacji prawnych sektora komunalnego m.in. w Monitorze Prawniczym, Przeglądzie Komunalnym, Gazecie Samorządu i Administracji, Wspólnocie; były członek Zespołu Prawnego IGWP.