15.11.2017r. - "Nowelizacja ustawy Prawo wodne"

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zorganizowała szkolenie na temat: „Nowelizacja ustawy Prawo wodne.

Program szkolenia obejmował poniższe zagadnienia:

 1. nowe Prawo wodne w praktyce gmin i przedsiębiorstw wod.-kan.,
 2. „Wody Polskie” jako regulator rynku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązki gmin i przedsiębiorstw wod. - kan., nowe regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 3. zakaz zmiany taryf na 2018 i 2019r. a urzędowy regulator taryf,
 4. opłaty za usługi wodne w 2018r. - kiedy informacje wymiarowe,
 5. czy potrzebna jest zmiana pozwoleń wodnoprawnych i zintegrowanych,
 6. zwrot kosztów usług wodnych - nowe grupy objęte obowiązkowa opłatą za pobór wód, zasady jej naliczania,
 7. korzystanie z wód: powszechne, zwykłe, szczególne oraz nowa kategoria usług wodnych,
 8.  wpływ nowych opłat za usługi wodne na taryfy za wodę i ścieki, w tym zakaz zmiany taryf na 2018 i 2019r. w związku z wejściem w życie prawa wodnego,
 9. nowe zasady postępowania w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 10. postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenie taryf przed organem regulacyjnym -przepisy przejściowe,
 11. opłaty za usługi wodne:
 • wpływ rodzaju wód, przeznaczenia, średniego niskiego przepływu i dostępnych zasobów wód podziemnych,
 • opłata zmienna za pobór wód dla celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę – jakie składowe,
 • opłata za odprowadzanie ścieków – czy za wszystkie substancje zawarte w ściekach,
 • opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - kogo dotyczy, zasady obliczeń,
 • opłata za pobór wód do celów elektrowni wodnych i funkcjonowania systemów chłodzenia– jak obliczyć ilość wody zwrotnej, oraz jak uwzględnić opłatę zmienną, wpływ temperatury wody,
 • opomiarowanie poboru wód – od kiedy, na jakich zasadach, czy konieczny rozdział wód powierzchniowych i podziemnych, uprawnienia pracowników „Wód Polskich”,
 • opłaty podwyższone – kiedy 500 %, 10 krotność opłaty zmiennej, co w przypadku awarii urządzeń pomiarowych, uprawnienia Wód Polskich i WIOŚ, zasady odroczeń,
 • jak obliczyć opłatę za 2018r.,

12. strefy ochronne - kiedy z urzędu, na wniosek, kto ponosi koszty, kto będzie je ustanawiał,

13. inne wybrane problemy branży:

 • opłaty za wody opadowe - czy po wdrożeniu Prawa wodnego przedsiębiorstwo wod.-kan. może pobierać opłaty za wody opadowe - problemowa definicja ścieków,
 • nowe taryfy a Prawo wodne – jakie koszty obowiązkowo należy uwzględnić (nowe opłaty, urządzenia pomiarowe),
 • strefy ochronne i analizy ryzyka,
 • zmiana pozwolenia w zakresie realnych a nie maksymalnych ilości poboru wody,
 • czy przepływomierze można uznać za urządzenia pomiarowe,

14. panel konsultacyjny.

 

            Szkolenie poprowadził Mirosław Krzyszczak, partner w kancelarii prawnej Krzyszczak & Wspólnicy Sp.k., wykładowca i trener, konsultant prawny Forum Wodociągów Polskich, wykładowca w m.in. Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem Komunalnym przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, autor komentarza do ustawy oraz wielu innych publikacji z zakresu regulacji prawnych sektora komunalnego m.in. w Monitorze Prawniczym, Przeglądzie Komunalnym, Gazecie Samorządu i Administracji, Wspólnocie; były członek Zespołu Prawnego IGWP.