18.12.2019r. - ZAWIERANIE I WYKONYWANIE UMÓW O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW – WZORY I WARSZTATY PRAWNE.

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu:

 

ZAWIERANIE I WYKONYWANIE UMÓW O ZAOPATRZENIE

W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW –
WZORY I WARSZTATY PRAWNE.

(Zasady zawierania umów ze wspólnotami, spółdzielniami mieszkaniowymi, przedsiębiorcami, osobami fizycznymi; e-faktury i inne wzory; aktualne orzecznictwo)

 

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI – WZORY I WARSZATY PRAWNE.

 

WYKŁADOWCA: Mirosław Krzyszczak[1]

 

1. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków – jak właściwie identyfikować i legitymować przyszłego odbiorcę usług  m.in:

 • jak poprawnie zawrzeć umowę z „małą wspólnotą”;
 • jak poprawnie zawrzeć umowę ze współwłaścicielami nieruchomości przyłączonej do sieci;
 • jak poprawnie zawrzeć umowę, gdy nieruchomość jest przedmiotem małżeńskiej wspólności majątkowej;
 • czy możemy wymagać okazania tytułu prawnego do nieruchomości przyłączonej;
 • zasady zawierania umów z lokatorami;
 • wzór wniosku o zawarcie umowy, wzór oświadczenia o tytule prawnym, wzór oświadczenia współwłaścicieli wyrażającego zgodę na zawarcie umowy, wzór wniosku o zmianę danych w umowie.

2. Warunki umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków m.in.:

 • warunki umowy dla e-faktury; wzór oświadczenia w sprawie e-faktury;
 • wzór protokołu zdawczo-odbiorczego przy zmianie właściciela nieruchomości;
 • wzór informacji konsumenckiej, wzór informacji RODO;
 • wzór wniosku o rozwiązanie umowy;
 • zmiana warunków umowy po montażu wodomierza dodatkowego;
 • wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta.

3. Przegląd aktualnego orzecznictwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach związanych z umowami o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

4. Wezwanie do zapłaty. Zasady zaliczenia wpłat za wodę i ścieki dokonywanych przez odbiorców usług-dłużników min.:

 • wzór wezwania do zapłaty;
 • wzór upomnienia;
 • wzór umowy o przejęciu długu;
 • wzór umowy o przystąpienie do długu;
 • wzór wniosku o rozłożenie na raty zaległości i ugoda.

5. Odcięcie dostaw wody i zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego jako instrument windykacyjny – funkcje RZGW jako organu regulacyjnego.

6. Charakter prawny należności za wodę i ścieki. Nowe terminy przedawnienia należności za wodę i ścieki. Należności przedsądowe i zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu. Skrócenie podstawowych terminów przedawnienia roszczeń przysługujących od konsumentów

7. Nowy sposób liczenia upływu terminów przedawnienia należności za wodę i ścieki. Silniejsza ochrona odbiorców usług będących konsumentami.

8. Aktualne zasady naliczania odsetek od zaległych należności cywilnoprawnych, odsetki ustawowe za opóźnienie, odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

9. Negocjacje windykacyjne. Wystąpienie na drogę postępowania sądowego i otrzymanie tytułu wykonawczego. Rozszerzenie tytułu na współmałżonka.

10. Uznanie długu przez dłużnika na etapie ugody. Potrącenie wierzytelności, przystąpienie do długu, przejęcie długu.

11. Przymusowe dochodzenie należności – postępowanie egzekucyjne.

            Szkolenie odbędzie się w Legnicy, ul. Nowodworska 1 (siedziba Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., sala konferencyjna - parter), dnia 18.12.2019r., w godz. 1000 - 1400.

            Koszt udziału wynosi: 400,- zł od 1 osoby. Członkom Fundacji „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zostanie udzielony rabat w wysokości 20% ceny szkolenia, Zapewniamy poczęstunek, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu prosimy przesłać faksem lub mailem do dnia 16.12.2019 roku.     

 

[1] Partner w kancelarii prawnej Krzyszczak & Wspólnicy Sp.k. oraz KRZYSZCZAK LEGAL, wykładowca i trener, konsultant prawny Forum Wodociągów Polskich, wykładowca w m.in. Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem Komunalnym przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, autor Komentarza do ustawy oraz wielu innych publikacji z zakresu regulacji prawnych sektora komunalnego m.in. w Monitorze Prawniczym, Przeglądzie komunalnym, Gazecie Samorządu i Administracji, Wspólnocie; były członek Zespołu Prawnego IGWP.

Załączniki: 
ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon Zgłoszenie na szkolenie.doc35 KB