24.01.2014r. - Prawo zamówień publicznych po nowelizacji

Fundacja "Dolnośląskie Forum Wodociagowe" z siedzibą w Legnicy zorganizowała w dn. 24.01.2014r. szkolenie na temat "Prawo zamówień publicznych po nowelizacji", podczas którego omawiana była m. in. następująca tematyka:

- zmiana progów stosowania ustawy, kursu euro oraz progów unijnych w zakresie przekazywania ogłoszeń do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

- nowe sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych za rok 2013,

- podwykonawstwo w zamówieniach publicznych: umowa o pdwykonawstwo, skutki przyjęcia definicji legalnej, zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie podwykonawstwa, obowiązki podwykonawców,

- zmiany w zakresie wykazywania podwykonawców, podwykonawstwo a zasoby podmiotu trzeciego,

- zamiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy na zasobach, na których wykonawca polega przy wykazywaniu  warunków uczestnictwa,

- podwykonawstwo na usługi oraz dostawy,

- zasady rozliczania podwykonawców ze szczególnym uwzględnieniem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia,

- wymogi formalne umów na roboty budowlane w kontekście zmiennych przepisów,

- szacowanie wartości zamóweinia na roboty budowlane w świetle zmienionej definicji PZP,

- dokumenty, których można żądać od dostawców oraz wykonawców, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów zagranicznych (zasady przedstawiania i uzupełniania dokumentów),

- wyjaśnianie i poprawianie ofert na podstawie art. 87 ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa KIO,

- możliwość dokonywania autopoprawek w toku prowadzonego postępowania,

- istotne zmiany umowy ze szczególnym uwzględnieniem klauzul zmieniających na dostawy, usługi i roboty budowlane.

      Szkolenie poprowadziła Pani Kinga Ławniczak, radca prawny prowadzący kancelarię w Poznaniu, praktyk specjalizujący się w zamówieniach publicznych od 1996r., szkoleniowiec, autorka wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych, prowadzi zajęcia na podyplomowych studiach z zakresu zamówień publicznych na Politechnice Poznańskiej, posiada duże doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych przez podmioty działające w branży sektorowej, na co dzień współpracuje z wieloma jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwami wodociągowo - kanalizacyjnycmi, ciepłowniczymi, zakładami energetycznymi, spółkami gazowniczymi, PKP, uczelniami wyższymi, placówkami naukowo - badawczymi itp., posiada bogate doświadczenie w występowaniu przed Zespołami Arbitrów oraz Krajową Izbą Odwoławczą.