24.05.2016r. - Zarządzanie projektem infrastrukturalnym w ramach POIiŚ na lata 2014 - 2020

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zorganizowała w dniu 24.05.2016r. szkolenie na temat: „Zarządzanie projektem infrastrukturalnym w ramach POIiŚ na lata 2014 - 2020 (rozliczanie, kontrola, promocja i trwałość projektów)”, podczas którego omawiana była m. in. następująca problematyka:

  1. Główne zobowiązania beneficjenta w kontekście zarządzania projektem współfinansowanym ze środków POIiŚ w latach 2014-2020:

 • obowiązek realizacji projektu z należytą starannością zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami prawa i procedurami w ramach POIiŚ,
 • obowiązek i formy prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
 • obowiązek i terminy archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu,
 • nowe zasady prowadzenia działań promocyjnych.

  2.   Rozliczanie projektu POIiŚ w perspektywie finansowej 2014-2020:

 • termin składania wniosków o płatność,
 • wykazywanie postępu rzeczowo - finansowego projektu,
 • omówienie pól sprawozdawczych we wniosku o płatność,
 • prezentacja wniosku o płatność końcową,
 • załączniki do wniosku o płatność.

  3.   Kontrola na zakończenie projektu:

 • podstawowe reguły przeprowadzania kontroli na zakończenie realizacji projektu,
 • metodyka doboru obszarów do kontroli na zakończenie realizacji projektu,
 • zakres kontroli na zakończenie realizacji projektu przeprowadzanej na dokumentach dla wszystkich projektów,
 • zakres kontroli na zakończenie realizacji projektu przeprowadzanej w miejscu realizacji projektu,
 • prezentacja list kontrolnych.

  4.   Trwałość Projektu w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013:

 • nowa definicja trwałości projektu,
 • okoliczności powodujące naruszenie trwałości projektu:
  • zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem,
  • zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,
  • istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów,
 • nowa definicja projektu generującego dochód,
 • monitorowanie dochodu oraz kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów generujących dochód,
 • postępowanie w przypadku zryczałtowanych procentowych stawkach dochodów,
 • monitorowanie dochodu generowanego podczas wdrażania projektu.  

    Szkolenie poprowadził Bartosz Wolański, Dyrektor Zarządzający EURO – CONSULTING Doradztwo Gospodarcze, autor i konsultant kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego, ekspert – asesor oceniający wnioski o dofinansowanie, posiadający doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów.