25.11.2014r. - Zmiana stanowiska UOKIK

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowała w dniu 25.11.2014r. szkolenie na temat Zmiana stanowiska UOKiK w sprawie wykładni definicji przyłączy; zakres warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej określanych przez gminy i przedsiębiorstwa wod. - kan. w związku ze zmianą stanowiska UOKiK-u oraz nowelizacją prawa geodezyjnego i kartograficznego”, podczas którego omawiana była m. in. następująca problematyka:

1. dotychczasowa praktyka orzecznicza Prezesa UOKiK i Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zarzuty UOKiK w sprawie przyłączy oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
2. omówienie zmiany stanowiska Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zmiany rozumienia definicji przyłącza:

  • zakres zmiany stanowiska;
  • wpływ zmiany na obecnie prowadzone postępowania antymonopolowe dotyczące zarzutów  odnośnie przyłączy;
  • wpływ zmiany na zasady odpłatnego przekazywania sieci na majątek gmin lub przedsiębiorstw   wod. - kan.,

3. nowe zasady uzgodnień w formie prowadzonych przez starostę narad koordynujących,
4. zasady uzgodnień projektu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
5. omówienie zakresu nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego w zakresie istotnym dla sektora wodociągowo-kanalizacyjnego,
6. nowe obowiązki przedsiębiorstw wod. - kan. w zakresie:

  • wydania opinii co do zgodności treści utworzonej przez starostę inicjalnej bazy danych, ze stanem wynikającym z dokumentacji prowadzonej przez te podmioty, w tym wskazania ewentualnych nieprawidłowości w treści tej bazy;
  • delegowania swoich przedstawicieli na narady koordynacyjne,

7. nowe zasady bezpłatnego udostępnienia danych dotyczących sieci, zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym; baza danych GESUT,
8. wpływ nowelizacji na postępowanie przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych w przedmiocie przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
9. wzór warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej uwzględniający nowelizację ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne,
10. projektowanie, rozbudowa i budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przez gminy i przedsiębiorstwa wod. - kan. po nowelizacji przepisów.

    Szkolenie poprowadził Mirosław Krzyszczak, partner w kancelarii prawnej Krzyszczak & Wspólnicy Sp. k., specjalizującej się w obsłudze sektora gospodarki komunalnej, konsultant prawny Forum Wodociągów Polskich, wykładowca w m.in. Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem Komunalnym przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, autor Komentarza do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków  oraz wielu innych publikacji z zakresu regulacji prawnych sektora komunalnego m.in. w Monitorze Prawniczym, Przeglądzie komunalnym, Gazecie Samorządu i Administracji, Wspólnocie; były członek Zespołu Prawnego Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.