26.11.2015r. - Prawo zamówień publicznych po nowelizacjach

 Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” z siedzibą w Legnicy, zorganizowała w dn. 26.11.2015r. szkolenie na temat „Prawo zamówień publicznych po nowelizacjach”, podczas którego omawiana była m. in. następująca problematyka:

1.    Odwrócony VAT w zamówieniach publicznych jako konsekwencja nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 1 lipca 2015 r.: 
a)    co podlega "odwróconemu VAT"
b)    wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów  
c)    nowe obowiązki informacyjne zamawiającego i wykonawcy 
d)    umowy zawarte i realizowane przed 01-07-2015r. 

2.    Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę:
a)    dopuszczalność wprowadzenia takiego wymogu 
b)    zasady weryfikacji 
c)    jak w umowach regulować kwestie związane z zatrudnieniem osób na podstawie umowy o pracę.

3.    Cena rażąco niska w świetle orzecznictwa KIO oraz kontroli prowadzonych przez UZP:
a)    kiedy należy weryfikować cenę rażąco niską w świetle aktualnych orzeczeń KIO
b)    w jaki sposób należy formułować prawidłowo wezwanie do wykonawców w celu złożenia wyjaśnień kalkulacji ceny?
c)    czy można wzywać wielokrotnie do wyjaśnień ceny rażąco niskiej (w świetle kontroli Prezesa UZP) czy też nie?
d)    jak wykonawca winien udokumentować prawidłowość kalkulacji ceny ofertowej? 
e)    dowody potwierdzające realność ceny
f)    minimalne wynagrodzenie za pracę

4.    Wykazywanie potencjału własnego oraz posługiwanie się potencjałem podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b:
a)     jak należy wykazywać realność udostępnienia zasobów 
b)    kiedy należy żądać dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia od podmiotu trzeciego 
c)    udostępnienie zasobów podmiotu trzeciego a podwykonawstwo 

5.    Kryteria oceny ofert przetargowych w zamówieniach sektorowych:
a)    zasady doboru kryteriów oceny ofert
b)    pozacenowe kryteria oceny ofert 
c)    jakie metody oceny ofert należy stosować, aby wybrać optymalną ofertę 
d)    najpopularniejsze kryteria oceny ofert przetargowych na poszczególne dostawy, usługi oraz roboty budowlane

6.    Formalna ocena ofert przetargowych: 
a)    uzupełnianie brakujących lub wadliwych dokumentów 
b)    dokumenty potwierdzające należyte wykonanie umowy (poświadczenie czy protokół odbioru?)

7.    Odrzucenie ofert:
a)    co można, a czego nie można poprawiać w świetle najnowszego orzecznictwa KIO
b)    procedura poprawiania omyłek 
c)    odrzucenie ofert 
d)    oferta z 0,00 zł (brakujące pozycje w kosztorysach) 

8.    Tajemnica przedsiębiorstwa:
a)    co można zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa 
b)    zasady udowadniania tajemnicy przedsiębiorstwa 
c)    terminy na wnoszenie odwołań na odmowę odtajnienia tajemnicy przedsiębiorstwa 

9.    Klauzule waloryzacyjne przy umowach wieloletnich 
a)    przykładowe klauzule waloryzacyjne 
b)    zasady wprowadzania klauzul waloryzacyjnych 
c)    zasady udowadniania wpływu danin publicznych na wysokość wynagrodzenia wykonawcy

10.    Inne problemy poruszone przez uczestników szkolenia.

    Szkolenie poprowadziła mec. Kinga Ławniczak, radca prawny prowadzący kancelarię w Poznaniu, praktyk specjalizujący się w zamówieniach publicznych od 1996r., szkoleniowiec, prowadzi zajęcia na podyplomowych studiach z zakresu zamówień publicznych na Politechnice Poznańskiej, posiada duże doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych przez podmioty działające w branży sektorowej,  na co dzień współpracuje z wieloma jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwami wodociągowo - kanalizacyjnymi, ciepłowniczymi, zakładami energetycznymi, spółkami gazowniczymi, PKP, uczelniami wyższymi, placówkami naukowo – badawczymi itp., posiada bogate doświadczenie w występowaniu przed Zespołami Arbitrów oraz Krajową Izbą Odwoławczą.