28.09.2017r. - Prawo pracy w przedsiębiorstwach wodociągowo - kanalizacyjnych

   Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe” zorganizowala w dniu 28.09.2017r. szkolenie na temat: „Prawo pracy w przedsiębiorstwach wodociągowo - kanalizacyjnych.

Program szkolenia obejmował poniższe zagadnienia:

1. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy – wg ostatnich przepisów

a) umowy o pracę na czas określony w nowym stanie prawnym

b) umowy o pracę w przepisach przejściowych

c) obecnie obowiązujące umowy o pracę – krótka charakterystyka

d) zmiana treści umowy o pracę.

2. Rozwiązywanie stosunku pracy- z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach prawa pracy

a) wypowiedzenie umowy o pracę

b) porozumienie stron

c) rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, w trybie natychmiastowym - omówienie

d) rozwiązanie umowy o pracę z upływem terminu na jaki została zawarta

e) wygaśnięcie umowy o pracę

f) forma oświadczenia woli dot. rozwiązania stosunku pracy

g) instytucja zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

3. Umowy cywilnoprawne

a) różnica pod względem praw pracowniczych umów o pracę a umów cywilnoprawnych – krótka analiza porównawcza

b) stawka minimalna i ewidencjonowanie czasu pracy oraz odstępstwa od stosowania minimalnej stawki.

4.Obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy

a) prowadzenie dokumentacji pracowniczej, akta osobowe

b) świadectwo pracy -  analiza szczegółowa

c) dokumentacja i procedura przejęcia pracowników.

5.Urlopy wypoczynkowe

a) ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego

b) zasady udzielania urlopu w różnych systemach i rozkładach czasu pracy

c) urlop wypoczynkowy dla niepełnoetatowców

d) podstawy i sposoby liczenia urlopów proporcjonalnych – ćwiczenia

e) urlop uzupełniający

f) urlop na żądanie

g) urlop w okresie wypowiedzenia

h) udzielanie i rozliczanie urlopów zaległych

i) urlopy bezpłatne.

6. Rodzicielstwo

a) poszerzenie kręgu osób uprawnionych do korzystania z uprawnień rodzicielskich

b) urlopy rodzicielskie wg nowych przepisów

c) urlopy wychowawcze i ojcowskie (oraz inne uprawnienia) po ostatnich zmianach do Kodeksu pracy

d) łączenie korzystania z urlopów rodzicielskich z wykonywaniem pracy.

7. Czas pracy

a) wymiar czasu pracy i jego ustalanie

b) okres rozliczeniowy, tydzień pracy i doba pracownicza

c) obowiązkowy odpoczynek pracownika

d) czas pracy w podróży służbowej – sposoby rozliczania

e) systemy i rozkłady czasu pracy - omówienie

- podstawowy system czasu pracy – zasady planowania i rozliczania

- równoważny czas pracy, przerywany czas pracy, zadaniowy czas pracy, indywidualny rozkład czasu pracy, skrócony tydzień czasu pracy, system pracy weekendowej, praca zmianowa – omówienie, możliwości, zalety i wady ich wprowadzenia

f) ewidencja czasu pracy

- tworzenie ewidencji i rozkładów czasu pracy i harmonogramów

- odstępstwa od obowiązku tworzenia rozkładów

g) ruchomy czas pracy – ostatnie zmiany

- sposoby i możliwości wprowadzania

- ograniczenia w stosowaniu oraz korzyści z jego zastosowania

h) praca w godzinach nadliczbowych

- godziny nadliczbowe z tytułu przekroczenia normy dobowej i średniotygodniowej

- rekompensata godzin nadliczbowych czasem wolnym

- płatność za godziny nadliczbowe

i) dyżur (w miejscu pracy i w domu) – możliwość zlecania dyżuru w związku z naruszeniem przepisowych odpoczynków pracowniczych oraz sposoby ich rozliczania

j) praca w porze nocnej

k) praca w niedzielę i święta.

8. Kary porządkowe

a) kara upomnienia i nagany

b) kara pieniężna i ograniczenia w jej stosowaniu

c) odwołania od zastosowanych kar i ich zatarcie

d) uzasadnienie zastosowania kary porządkowej

e) wysłuchanie pracownika na okoliczność popełnienia przewinienia.

9. Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy.

a) regulamin pracy

b) regulamin wynagradzania

c) układ zbiorowy pracy

- zakładowe i ponadzakładowe układy zbiorowe

- zawieranie układu – rokowania

- rola związków zawodowych w tworzeniu i obsłudze ZUZP

- zmiany do treści układów zbiorowych

- rozwiązywanie układów zbiorowych ( porozumienie stron, wypowiedzenie ZUZP, odstąpienie od stosowania ZUZP).

Szkolenie poprowadziła mgr Ewa Kulig, Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.