Kategoria 1

Sądy kwestionują sposób ustalenia opłat stałych przez Wody Polskie

Zgodnie z informacją przesłaną przez Kancelarię Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Współnicy Sp. K. Fundacja "DFW" informuje, że z uwagi na skargi składane do sądów administracyjnych od decyzji Wód Polskich w przedmiocie ustalenia opłat za usługi wodne za pobór wód, od początku lipca bieżącego roku publikowane są kolejne wyroki rozstrzygające wątpliwości, które branża wodociągowo-kanalizacyjna zgłaszała już na etapie prac legislacyjnych.

Nowelizacja prawa wodnego przyjęta przez senat bez poprawek

Zgodnie z informacją przesłaną przez Kancelarię Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Współnicy Sp. K. Fundacja "DFW" informuje, że zakończyło się 64. posiedzenie Senatu. W ostatnim dniu przyjętych zostało szereg ustaw, w tym m.in. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Co istotne, zgodnie z rekomendacją Komisji Środowiska oraz Komisji Infrastruktury nowelizację Prawa wodnego przyjęto bez poprawek. Tym samym, zostanie ona przekazana Prezydentowi do podpisu.

Strony