Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

Na łamach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

 

Link: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12304759/12467510/12467511/dokument315287.pdf

 

Opłaty zmienne za pobór wód

Zapisy projektu potwierdzają dotychczasowe deklaracje przedstawicieli rządu o utrzymaniu wysokości opłat w zakresie opłaty zmiennej za pobór wód (§ 6 projektu). Ponadto, należy wskazać, iż problematyczny dotąd cel poboru wody – cel rolniczy, w zakresie stawki opłaty zmiennej zrównany został z celem – realizacja zadania własnego gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Tym samym, odbiorcy usług pobierający wodę na cele rolnicze będą obciążani taką samą stawką opłaty zmiennej jak m.in. gospodarstwa domowe.

Taryfowe ceny wody winny być zatem różnicowane tylko z uwagi na trzy różne wysokości opłat zmiennych za pobór wody.

 

Opłaty stałe za pobór wód

Projekt precyzuje nadto wysokość stawek opłaty stałej za pobór wód. Kształtują się one w świetle § 3 i 4 projektu na poziome 100 – 400 zł (wody podziemne) oraz 50 – 200 zł (wody powierzchniowe).

 

Pozostałe opłaty

Opłaty za usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych uregulowane zostały w § 7 i 9 projektu. Regulacje dotyczące opłat za usługi wodne za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi znajdą Państwo w § 11 projektu.