Senat w dniu 10 listopada 2017 r. przyjął bez poprawek ustawę z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków