Zmiana wykładni przepisów przejściowych nowelizacji ustawy ZZWOŚ

 

   W dniu wczorajszym zespół Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. po długiej i burzliwej debacie przyjął ostateczny kształt interpretacji przepisów przejściowych ustawy zmieniającej ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (ustawy nowelizującej).

Efektem kilkugodzinnej, wewnętrznej wymiany poglądów i stanowisk jest częściowa modyfikacja dotychczas prezentowanej wykładni przepisów. Całość stanowiska prezentujemy kompleksowo poniżej.

Wyraźnie zaznaczyć należy jednak, że dla oceny każdego stanu faktycznego i przypadku istotna będzie data wejścia przepisów w życie.

 

 

Ścieżka I

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przed dniem wejścia w życie przepisów nowelizacji - nie było obowiązane do złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf na gruncie obecnie obowiązujących przepisów.

W takiej sytuacji taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie przepisów nowelizacji, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy nowelizującej – obowiązywać będą przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie przepisów nowelizacji.

Wniosek o zatwierdzenie taryf (według nowych zasad, na 3 lata) winien zostać złożony do organu regulacyjnego w terminie 90 dni przed upływem wyżej wskazanego okresu (tj. 180 dni od dnia wejścia w życie przepisów nowelizacji), a więc de facto 90 dni od ich wejścia w życie.

Podstawa prawna: art. 9 ust. 1, art. 9 ust. 2 ustawy nowelizującej

 

 

Ścieżka II

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przed dniem wejścia w życie przepisów nowelizacji – było / będzie obowiązane do złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf na gruncie obecnie obowiązujących przepisów.

Dalszy sposób procedowania zależy od momentu w jakim znajduje się bieg określonych terminów w ramach procedury taryfowej.

  1. Wariant A– do dnia wejścia nowelizacji w życie:

- przedsiębiorstwo złożyło wniosek

- rada gminy nie podjęła uchwały o zatwierdzeniu taryf

- 45-dniowy termin na podjęcie uchwały przez radę gminy nie upłynął

Wójt (burmistrz, prezydent) będzie zobowiązany, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji, do przekazania organowi regulacyjnemu dokumentacji dotyczącej postępowań o zatwierdzenie taryf.

Organ regulacyjny wezwie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne do uzupełnienia wniosku w terminie co najmniej 21 dni i przedłożenia dokumentacji spełniającej wymogi wynikające z nowelizacji (nowe załączniki – tabele, elementy uzasadnienia wniosku oraz kalkulacja cen i stawek opłat na 3 lata).

Organ regulacyjny będzie miał 90 dni (od momentu uzupełnienia wniosku przez przedsiębiorstwo) na wydanie decyzji.

Podstawa prawna: art. 6 ustawy nowelizującej.

 

  1. Wariant B– do dnia wejścia nowelizacji w życie:

- przedsiębiorstwo złożyło wniosek

- rada gminy nie podjęła uchwały o zatwierdzeniu taryf

- 45-dniowy termin na podjęcie uchwały przez radę gminy upłynął

- nie upłynął 70-dniowy termin od dnia złożenia wniosku

 

Okres obowiązywania taryfy zweryfikowanej przez wójta (burmistrza, prezydenta) rozpoczyna się od dnia wejścia w życie nowelizacji. Taryfy obowiązują przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Wniosek o zatwierdzenie taryf (według nowych zasad, na 3 lata) winien zostać złożony do organu regulacyjnego w terminie 90 dni przed upływem wyżej wskazanego okresu (tj. 180 dni od dnia wejścia w życie przepisów nowelizacji), a więc de facto 90 dni od ich wejścia w życie.

Podstawa prawna: art. 9 ust. 3 ustawy nowelizującej.

 

  1. Wariant C– do dnia wejścia nowelizacji w życie:

- przedsiębiorstwo złożyło wniosek

- rada gminy podjęła uchwałę o zatwierdzeniu taryf w terminie 45 dni od daty złożenia wniosku

- termin 70 dni od dnia złożenia wniosku nie upłynął

Brak jednoznacznej regulacji w przepisach przejściowych ustawy nowelizującej. Wątpliwości interpretacyjne sprowadzają się do tego, która z taryf (dotychczasowa lub zatwierdzona przez radę gminy) będzie obowiązywać przez okres 180 dni od momentu wejścia w życie przepisów nowelizacji.

Wykładnia przez analogię

W naszej opinii zastosowanie znajdzie w analizowanym przypadku – wariant B per analogiam, a zatem taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta) wejdą w życie w dniu wejścia w życie przepisów nowelizacji i obowiązywać będą przez okres 180 dni od tego momentu. Przedsiębiorstwo winno złożyć wniosek w terminie 90 dni przed upływem wyżej wskazanego okresu.

Z ostrożności nie można jednak wykluczyć, iż w takiej sytuacji organ regulacyjny uzna, iż zastosowanie również znajdzie art. 9 ust 1, tzn. że dojdzie do przedłużenia na 180 dni czasu obowiązywania dotychczasowych taryf, a nie iż przez ten okres obowiązywały będą taryfy zatwierdzone przez radę gminy w ostatnich tygodniach przed wejściem w życie nowelizacji.

 

Ścieżka III

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przed dniem wejścia w życie przepisów nowelizacji złożyło wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na jeden rok a rada gminy podjęła uchwałę w tym przedmiocie. Brak jednoznacznej regulacji w przepisach przejściowych ustawy nowelizującej.

 

Wykładnia przez analogię

W naszej opinii zastosowanie znajdzie w analizowanym przypadku – per analogiam Ścieżka I (art. 9 ust 1), a zatem taryfy przedłużone przez radę gminy będą obowiązywać przez okres 180 dni od daty wejścia w życie nowelizacji. Przedsiębiorstwo winno złożyć wniosek w terminie 90 dni przed upływem wyżej wskazanego okresu.

 

UWAGA - zmiana art. 29 u.z.z.w.

 

Na marginesie wskazujemy na pomijaną w dotychczasowej dyskusji zmianę dokonywaną w art. 29 u.z.z.w.

 

W aktualnej wersji ustawy przepis ten brzmi następująco :

 

Art. 29 ust. 1. Karze pieniężnej podlega ten, kto stosuje taryfy:

1) nie przestrzegając obowiązku ich przedstawienia radzie gminy do zatwierdzenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1, lub

2) zawyżając ceny lub stawki opłat zatwierdzone zgodnie z art. 24 ust. 5 lub zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), o których mowa w art. 24 ust. 5b i 8.

 

Po nowelizacji będzie brzmiał zaś :

 

Art. 29 ust. 1. Karze pieniężnej podlega, kto stosuje taryfy:

1) nie przestrzegając obowiązku ich przedstawienia do zatwierdzenia, o którym mowa w art. 24b ust. 1;

2) zawyżając ceny lub stawki opłat.

 

            Szczególnie istotna może być zmiana treści pkt 2. Dotychczas bowiem warunkiem zastosowania kary było uznanie, iż dochodzi do stosowania cen lub stawek opłat zawyżonych w stosunku do tych zatwierdzonych przez radę, w przyszłym stanie prawnym jak się wydaje za zawyżone mogą być uznane nawet takie stawki, które zostały zatwierdzone decyzją organu regulacyjnego, ale w trakcie trzyletniego okresu taryfowego okazały się nadmierne. W takiej sytuacji organ regulacyjny oczekiwał będzie prawdopodobnie od przedsiębiorstwa zastosowania art. 24j znowelizowanej ustawy i złożenia wniosku o skrócenie czasu obowiązywania taryfy.