Sądy kwestionują sposób ustalenia opłat stałych przez Wody Polskie

Zgodnie z informacją przesłaną przez Kancelarię Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Współnicy Sp. K. Fundacja "DFW" informuje, że z uwagi na skargi składane do sądów administracyjnych od decyzji Wód Polskich w przedmiocie ustalenia opłat za usługi wodne za pobór wód, od początku lipca bieżącego roku publikowane są kolejne wyroki rozstrzygające wątpliwości, które branża wodociągowo-kanalizacyjna zgłaszała już na etapie prac legislacyjnych.

Przypomnijmy, osią sporą pomiędzy Wodami Polskimi a przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnym jest interpretacja art. 271 ust. 2 Prawa wodnego.

W treści pozwoleń wodnoprawnych posiadanych przez przedsiębiorstwa co do zasady wskazywane są trzy poziomy maksymalnych poborów wody - odpowiednio godzinowy, dobowy oraz roczny (tzw. Qmax). W ocenie organów, właściwym poziomem poboru wody branym pod uwagę przy ustalaniu opłat stałych jest ten, który po przeliczeniu na m3/s zezwala na najwyższy poziom poboru wody w sekundę. Zwykle takim Qmax był maksymalny godzinowy pobór wody.

Zdaniem przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych właściwym poziomem Qmax, który winien być brany pod uwagę jest maksymalny roczny poziom poboru wody, co wynika z tego, że opłata stała jest określana w wymiarze rocznym (art. 271 ust. 1 Prawa wodnego).

Jak spór rozstrzygają sądy administracyjne? Już teraz mogą Państwa przeczytać na łamach Jerzmanowski AQUA w artykule pt. „Sądy kwestionują sposób ustalenia opłat stałych przez Wody Polskie”.