Strona Główna

Statut

 

STATUT FUNDACJI

 „DOLNOŚLĄSKIE FORUM WODOCIĄGOWE”

Tekst jednolity

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych

 uchwałami Rady Fundacji z dnia 11.04.2006r., 15.04.2011r.

oraz 22.04.2016r.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6.04.1984r. o fundacjach (tj. Dz.U. nr 46 poz.203 z 1991r. z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja jest osoba prawną i działa przez ustanowione w statucie organy. Siedzibą Fundacji jest miasto Legnica.

§ 3

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji celów fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 4

Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ I A

Członkowie Fundacji

§ 4A

1. Członkami Fundacji są:

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą,

– deklarujące wolę realizowania celów Fundacji określonych w Statucie,

– przyjęte jako członek Fundacji uchwałą Zarządu Fundacji.

2. Warunkiem członkostwa jest wniesienie opłaty wpisowej i opłacanie składek rocznych.

ROZDZIAŁ II

Cele Fundacji

§ 5

Celami Fundacji są:

1. Inicjowanie działań zapewniających ochronę środowiska i racjonalne korzystanie z jego zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód,
2. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód oraz zapobieganie szkodliwym wpływom na obszary ich zasilania,
3. Kształtowanie właściwego stosunku społeczeństwa do ochrony środowiska oraz kształtowanie świadomości ekologicznej,
4. Wspieranie inwestycji zmierzających do budowy oraz instalacji urządzeń chroniących wody przed zanieczyszczeniem.
5. Wspieranie postępu technicznego oraz rozwoju nowych technologii produkcji i dostarczania wody, oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.
6. Popularyzacja krajowych i zagranicznych zdobyczy nauki i techniki w dziedzinie ochrony środowiska oraz ich praktycznego zastosowania.
7. Wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
8. Współpraca z innymi osobami i instytucjami w dziedzinach związanych z branżą wodociągowo – kanalizacyjną.


§ 6

Fundacja realizuje cele określone w § 5 poprzez:

1.    organizowanie sympozjów naukowych, szkoleń i konferencji z zakresu ochrony środowiska i zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

2.    współpracę ze szkołami wyższymi, placówkami naukowymi i instytutami naukowo-badawczymi w zakresie podejmowania badań i doświadczeń dotyczących ochrony wód przed zanieczyszczeniem oraz w zakresie rozwoju technologii produkcji wody i oczyszczania ścieków,

3.    współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie ochrony środowiska oraz podejmowania inwestycji z tym związanych,

4.    organizację współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi i organizacjami pokrewnymi,

5.    wypracowywanie i prezentowanie wniosków i opinii legislacyjnych dotyczących ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód,

6.    wspieranie wymiany informacji pomiędzy członkami Fundacji w zakresie działania przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych.

7.    prowadzenie działalności wydawniczej związanej z ochroną wód,

8.    wspieranie finansowe podmiotów nie posiadających osobowości prawnej, osób prawnych i fizycznych na działalność określoną celami fundacji w zakresie upoważnienia wynikającego z preliminarza kosztów.

ROZDZIAŁ III

Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowią środki pieniężne w kwocie 11.000 zł wniesione przez założycieli, z czego kwota 5.500 zł przeznaczona jest na działalność gospodarczą.

§ 8

Źródłem finansowania Fundacji są:

1)    dochody z majątku Fundacji,

2)    dotacje,

3)    dochody z działalności gospodarczej Fundacji,

4)    darowizny, spadki i zapisy,

5)    inne źródła zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6)    obowiązkowa, roczna składka członkowska, wpłacana przez członków Fundacji, w wysokości ustalonej uchwałą Rady Fundacji.

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

§ 9

Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych zgodnie z ustalonym programem działania oraz na koszty działalności samej Fundacji. Fundacja może przeznaczać środki finansowe majątku fundacji na cele oświatowe i kulturalne oraz wsparcia dobroczynnego dla osób fizycznych, prawnych oraz podmiotów nie posiadających osobowości prawnej, poza środkami pieniężnymi majątku fundacji, określonymi w § 7 Statutu. Decyzję o wydatkowaniu środków pieniężnych na cele dobroczynne podejmuje:

– jednorazowo do wysokości 3.000 zł – Zarząd Fundacji

– jednorazowo powyżej 3.000 zł – Rada Fundacji.

§ 10

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi fundacje.

ROZDZIAŁ IV

Organy Fundacji

§ 11

  1. Organami Fundacji są

a)    Rada Fundacji

b)    Zarząd

§ 12

  1. Rada Fundacji działa w składzie:

– członków stałych,

– członków niestałych.

Członków Rady powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

W skład członków stałych wchodzą osoby fizyczne, wyznaczone przez członków fundacji, jako ich przedstawiciele. Nie wyznaczenie przez członka fundacji osoby fizycznej jako przedstawiciela w składzie członków stałych Rady powoduje, że Rada działa w składzie ilościowym osób wyznaczonych przez członków fundacji i przyjętych w skład Rady.

Członków niestałych powołują członkowie stali Rady Fundacji, na okresy kadencyjne, wynoszące 2 lata. Ilość kadencji jest nieograniczona. W szczególności Rada Fundacji może powołać do swojego grona jako członków niestałych osoby fizyczne, działające we własnym imieniu, które:

a)    deklarują realizację celów fundacji lub

b)    dokonały przysporzenia majątkowego na rzecz fundacji lub

c)    w inny sposób wspomagają działalność fundacji.

Członkowie niestali Rady Fundacji w okresie swej kadencji, mają takie same uprawnienia jak członkowie stali.

3. Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniującym fundacji.

Do kompetencji Rady należy:

a) powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
b) uchwalanie statutu fundacji i regulaminu pracy Rady,
c) wytyczanie głównych kierunków działania fundacji,
d) zatwierdzanie programów działania fundacji,
e) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez zarząd bądź podjętych z własnej inicjatywy,
f) ustalanie kierunkowych wytycznych dla zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,
g) uchwalanie zmiany celów fundacji,
h) podejmowanie uchwał  o połączeniu lub likwidacji fundacji,
i) ustalanie wynagrodzenia członków zarządu,
j) zatwierdzanie rocznych planów działania fundacji i preliminarza kosztów jej działalności,
k) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości fundacji.
l) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji i sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności w poprzednim roku obrotowym,
m) ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej,

4.  Posiedzenia Rady zwołuje Zarząd Fundacji.

Posiedzenie Rady może być również zwołane przez Zarząd na wniosek 2/3 jej członków.

5.    Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał (zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady).

§ 13

1. Zarząd powoływany jest przez Radę Fundacji na czas nieokreślony.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, liczbę członków Zarządu określa Rada Fundacji.
3. Rada dokonuje wyboru Prezesa, Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu.
4. Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz.
5. Zarząd jest organem kolegialnym i podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków. W przypadku
równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak jak jeden raz na kwartał.
7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes.
8. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje odpłatnie lub społecznie. Decyduje o tym Rada Fundacji.
9. Członkom Zarządu pracującym społecznie przysługuje zwrot kosztów
podróży i innych kosztów ponoszonych w związku z udziałem w pracach
związanych z działalnością Fundacji.
10. Zarząd działa w oparciu o Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Fundacji.

§ 14

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1)    realizacja celów Fundacji i inspirowanie kierunków jej działania,

2)    opracowywanie planów działania,

3)    ustalenie budżetu i preliminarzy wydatków,

4)    sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

5)    organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

6)    reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu,

7)    składanie sprawozdań ze swej działalności Radzie Fundacji i właściwemu Ministrowi,

8) przyjmowanie nowych członków fundacji, wykreślanie członków fundacji na zasadach określonych w Regulaminie Zarządu.

§ 15

1. Dla ważności pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Fundacji wymagane są łącznie dwa podpisy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wystarczający jest podpis Prezesa lub innego członka Zarządu.

ROZDZIAŁ V

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 16

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na terenie kraju i za granicą w rozmiarach służących realizacji jej celów.
2. Zakres działalności gospodarczej obejmuje:

a)    działalność szkoleniową,

b)    prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  oraz ochrony środowiska naturalnego,

c)    prowadzenie badań i analiz technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych,

d)    usługi projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego.

3. Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub w formie wyodrębnionych jednostek organizacyjnych na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 17

1. Fundacja ulega rozwiązaniu z chwilą:

a)    osiągnięcia celu, dla którego została utworzona,

b)    wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Uchwałę o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Rada Fundacji większością dwóch trzecich głosów przy obecności czterech piątych składu Rady.
3. Z chwilą likwidacji przeznaczenie pozostałego majątku Fundacji na określony cel dokonuje Rada fundacji.


§ 18

Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest Minister Środowiska.

Legnica, dnia 18 maja 2016r.

Scroll to Top